Ovo je Etički kodeks funkcionera lokalne samouprave, da li ga poštuju

BEOGRAD-LESKOVAC-VRANJE-NIŠ


Etički kodeks funkcionera lokalne samouprave sastoji se od 12 etičkih načela
i odnosi se na sva lica izabrana, postavljena i imenovana u organ opštine ili
grada, javnog preduzeća, ustanove i drugog pravnog lica čiji je osnivač ili član
lokalna samouprava, u organ privrednog društva u kojem udeo ili akcije ima pravno lice čiji je osnivač ili član lokalna samouprava, kao i na članove tela koja
osnivaju organi lokalne samouprave (u daljem tekstu: funkcioner), navodi Stalnna konferen cija gradova i opština.


 1. Vladavina prava i zakonitost
 • Funkcioner uvek i na svakom mestu poštuje vladavinu prava i pridržava se
  Ustava, zakona i ostalih propisa.
 • Funkcioner se delatno zalaže za puno sprovođenje Ustava, zakona i ostalih propisa i delatno se suprotstavlja njihovom kršenju, zaobilaženju i
  izigravanju.

 • 2.Odgovornost

 • Funkcioner je za svoje postupanje i ponašanje odgovoran pred zakonom i
  pred građanima.
 • Funkcioner voljno prihvata da njegovo obavljanje javne službe može biti
  predmet nadzora i kontrole građana, pravosuđa, nadzornih organa, nezavisnih tela, javnosti i javnih glasila.
 • 3.Otvorenost, pristupačnost i transparentnost
 • Funkcioner postupa tako da je njegovo delovanje uvek otvoreno uvidu i sudu
  javnosti.
 • Funkcioner se stara da građani budu upućeni u rad lokalne samouprave, a
  naročito u razloge za donošenje odluka, kao i o dejstvu i posledicama koje
  iz njih proishode.
 • Funkcioner javnosti blagovremeno pruža tačne i potpune podatke i
  objašnjenja od značaja za odlučivanje i praćenje primene odluka, pružajući
  joj priliku da ih proverava i preispituje.
 • Funkcioner u javnom delovanju i istupanju uvek štiti podatke o ličnosti.

4. Građansko učešće

 • Funkcioner se stara da građani budu što više konsultovani o odlukama od
  značaja za zajednicu i uključeni u donošenje tih odluka, korišćenjem i unapređivanjem različitih načina građanskog učešća.
 • Funkcioner se stara da lokalna samouprava odgovori potrebama i interesima svih kategorija njenog stanovništva i svih njenih područja i naselja.
 • Funkcioner radi na uspostavljanju što šire saglasnosti građanstva o ključnim odlukama lokalne samouprave.

5. Poštovanje izborne volje i ukazanog poverenja

 • Funkcioner poštuje volju birača, pridržavajući se programa za čije je sprovođenje izabran.
 • Funkcioner se stara da njegovo delovanje i ponašanje nikada ne dovede u
  pitanje poverenje koje mu je ukazano.

6. Uzornost

 • Funkcioner gradi i održava poverenje građana u savesno i odgovorno
  obavljanje javne funkcije, i stara se da ne naruši ugled javne funkcije svojim
  ponašanjem u javnom i privatnom životu.
 • Funkcioner uvek i na svakom mestu štiti ugled lokalne samouprave i građana koje predstavlja, a u javnom istupanju vodi računa da taj ugled ne bude
  narušen.
 • Funkcioner uvek i na svakom mestu postupa i ponaša se tako da bude primer
  za ugled.

7. Profesionalnost

 • Funkcioner neprestano izgrađuje svoju stručnost i kompetentnost za obavljanje
  javne funkcije, a u svom radu uvek se pridržava standarda stručnosti.
 • Funkcioner uvažava stručnost zaposlenih u upravi i redovno se sa njima
  savetuje prilikom donošenja odluka, podržavajući razvoj njihovih stručnih
  kapaciteta.
 • Funkcioner se stara da pri odlučivanju o zapošljavanju, kao i raspoređivanju, premeštanju ili napredovanju zaposlenih, to bude rađeno na osnovu
  kvalifikacija i objektivno ocenjenog radnog učinka i radnih sposobnosti.

8. Pravičnost, objektivnost i nepristrasnost

 • Funkcioner pravično i nepristrasno vrši svoju dužnost, vođen opštim
  dobrom i pretežnim javnim interesom, a starajući se da nikome ne nanese
  štetu.
 • Funkcioner nastoji da nikakve lične predrasude ili neprimereni posebni interesi ne utiču na njegovo postupanje i odlučivanje, kao i da ono bude
  zasnovano na tačnim, potpunim i blagovremenim podacima.

9. Savesno i domaćinsko upravljanje

 • Funkcioner sa pažnjom dobrog i savesnog domaćina raspolaže poverenim
  sredstvima i njihovom raspodelom.
 • Funkcioner se stara da upotreba i raspodela javnih sredstava bude zakonita,
  dobro isplanirana, pravična, svrsishodna i uvek u skladu sa ostvarivanjem
  opšteg dobra i pretežnog javnog interesa.
 • Funkcioner se delatno suprotstavlja nesvrsishodnom i koruptivnom raspolaganju i korišćenju javnih sredstava.
 • Funkcioner se stara da upotreba i raspodela javnih sredstava bude takva da
  na najbolji i najpravičniji mogući način zadovoljava prava, potrebe i interese svih kategorija stanovništva, ne diskriminišući ni jednu.

10. Lični integritet

 • Funkcioner odbacuje delovanje pod pritiskom i korupciju, a javno ukazuje
  na takvo ponašanje ako ga primeti kod drugih funkcionera.
 • Funkcioner se angažuje na prevenciji korupcije, ukazivanjem na njenu
  štetnost, uzroke i načine sprečavanja, kao i podržavanjem i učešćem u uspostavljanju i sprovođenju antikorupcijskih mehanizama.
 • Funkcioner nikada ne daje prednosti privatnom interesu nad javnim, ne
  prihvata se dužnosti i poslova koji ga mogu dovesti u sukob interesa i izbegava svaki oblik ponašanja koji bi mogao da dovede do stvaranja utiska da
  postoji sukob interesa.

11. Ravnopravnost i nediskriminatornost

 • Funkcioner poštuje različitosti i nikoga ne diskriminiše prema bilo kom
  stvarnom ili pretpostavljenom ličnom svojstvu, ni urođenom ni stečenom.
 • Funkcioner se stara da usled različitosti ničija prava i slobode ne budu
  uskraćena, povređena ili ograničena.
 • Funkcioner prepoznaje prava i potrebe različitih kategorija stanovništva i stara se da usluge lokalne samouprave svima budu dostupne i pružene na odgovarajući način.
 • Funkcioner poštuje ravnopravnost žena i muškaraca, podržavajući i podstičući mere za puno ostvarivanje rodne ravnopravnosti.
 • Funkcioner se zalaže za očuvanje i razvoj kulturnih posebnosti, običaja,
  jezika i identiteta svih građana lokalne samouprave.

12. Poštovanje i učtivost

 • Funkcioner ukazuje poštovanje građanima, korisnicima usluga lokalne samouprave, zaposlenima u njoj, drugim funkcionerima i svima drugima sa
  kojima se ophodi, čineći to na učtiv i dostojanstven način.
 • Funkcioner svima sa kojima se ophodi posvećuje odgovarajuću pažnju i
  vreme, pružajući im blagovremene, tačne i potpune podatke, na učtiv i dostojanstven način.
Prati
Obavesti me o
guest

2 Komentara
Najnoviji
Najstariji Najviše glasova
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
Bivši član E.kodeksa
Bivši član E.kodeksa
27 dana pre

Bio sam član 2004 godine prvog Etičkog kodeksa.Koliko znam niko od političara nije poštovao etički kodeks, džabe smo postojali jer članove kodeksa predlažu partije a vuk vuka ne davi.

Ima ga, al ga ne koristi
Ima ga, al ga ne koristi
27 dana pre

Kako ga ne koriste? U nedostatku wc papira, cesto ga koriste.