Ovo je Etički kodeks funkcionera lokalne samouprave, da li ga poštuju

BEOGRAD-LESKOVAC-VRANJE-NIŠ


Etički kodeks funkcionera lokalne samouprave sastoji se od 12 etičkih načela
i odnosi se na sva lica izabrana, postavljena i imenovana u organ opštine ili
grada, javnog preduzeća, ustanove i drugog pravnog lica čiji je osnivač ili član
lokalna samouprava, u organ privrednog društva u kojem udeo ili akcije ima pravno lice čiji je osnivač ili član lokalna samouprava, kao i na članove tela koja
osnivaju organi lokalne samouprave (u daljem tekstu: funkcioner), navodi Stalnna konferen cija gradova i opština.


 1. Vladavina prava i zakonitost
 • Funkcioner uvek i na svakom mestu poštuje vladavinu prava i pridržava se
  Ustava, zakona i ostalih propisa.
 • Funkcioner se delatno zalaže za puno sprovođenje Ustava, zakona i ostalih propisa i delatno se suprotstavlja njihovom kršenju, zaobilaženju i
  izigravanju.

 • 2.Odgovornost

 • Funkcioner je za svoje postupanje i ponašanje odgovoran pred zakonom i
  pred građanima.
 • Funkcioner voljno prihvata da njegovo obavljanje javne službe može biti
  predmet nadzora i kontrole građana, pravosuđa, nadzornih organa, nezavisnih tela, javnosti i javnih glasila.
 • 3.Otvorenost, pristupačnost i transparentnost
 • Funkcioner postupa tako da je njegovo delovanje uvek otvoreno uvidu i sudu
  javnosti.
 • Funkcioner se stara da građani budu upućeni u rad lokalne samouprave, a
  naročito u razloge za donošenje odluka, kao i o dejstvu i posledicama koje
  iz njih proishode.
 • Funkcioner javnosti blagovremeno pruža tačne i potpune podatke i
  objašnjenja od značaja za odlučivanje i praćenje primene odluka, pružajući
  joj priliku da ih proverava i preispituje.
 • Funkcioner u javnom delovanju i istupanju uvek štiti podatke o ličnosti.

4. Građansko učešće

 • Funkcioner se stara da građani budu što više konsultovani o odlukama od
  značaja za zajednicu i uključeni u donošenje tih odluka, korišćenjem i unapređivanjem različitih načina građanskog učešća.
 • Funkcioner se stara da lokalna samouprava odgovori potrebama i interesima svih kategorija njenog stanovništva i svih njenih područja i naselja.
 • Funkcioner radi na uspostavljanju što šire saglasnosti građanstva o ključnim odlukama lokalne samouprave.

5. Poštovanje izborne volje i ukazanog poverenja

 • Funkcioner poštuje volju birača, pridržavajući se programa za čije je sprovođenje izabran.
 • Funkcioner se stara da njegovo delovanje i ponašanje nikada ne dovede u
  pitanje poverenje koje mu je ukazano.

6. Uzornost

 • Funkcioner gradi i održava poverenje građana u savesno i odgovorno
  obavljanje javne funkcije, i stara se da ne naruši ugled javne funkcije svojim
  ponašanjem u javnom i privatnom životu.
 • Funkcioner uvek i na svakom mestu štiti ugled lokalne samouprave i građana koje predstavlja, a u javnom istupanju vodi računa da taj ugled ne bude
  narušen.
 • Funkcioner uvek i na svakom mestu postupa i ponaša se tako da bude primer
  za ugled.

7. Profesionalnost

 • Funkcioner neprestano izgrađuje svoju stručnost i kompetentnost za obavljanje
  javne funkcije, a u svom radu uvek se pridržava standarda stručnosti.
 • Funkcioner uvažava stručnost zaposlenih u upravi i redovno se sa njima
  savetuje prilikom donošenja odluka, podržavajući razvoj njihovih stručnih
  kapaciteta.
 • Funkcioner se stara da pri odlučivanju o zapošljavanju, kao i raspoređivanju, premeštanju ili napredovanju zaposlenih, to bude rađeno na osnovu
  kvalifikacija i objektivno ocenjenog radnog učinka i radnih sposobnosti.

8. Pravičnost, objektivnost i nepristrasnost

 • Funkcioner pravično i nepristrasno vrši svoju dužnost, vođen opštim
  dobrom i pretežnim javnim interesom, a starajući se da nikome ne nanese
  štetu.
 • Funkcioner nastoji da nikakve lične predrasude ili neprimereni posebni interesi ne utiču na njegovo postupanje i odlučivanje, kao i da ono bude
  zasnovano na tačnim, potpunim i blagovremenim podacima.

9. Savesno i domaćinsko upravljanje

 • Funkcioner sa pažnjom dobrog i savesnog domaćina raspolaže poverenim
  sredstvima i njihovom raspodelom.
 • Funkcioner se stara da upotreba i raspodela javnih sredstava bude zakonita,
  dobro isplanirana, pravična, svrsishodna i uvek u skladu sa ostvarivanjem
  opšteg dobra i pretežnog javnog interesa.
 • Funkcioner se delatno suprotstavlja nesvrsishodnom i koruptivnom raspolaganju i korišćenju javnih sredstava.
 • Funkcioner se stara da upotreba i raspodela javnih sredstava bude takva da
  na najbolji i najpravičniji mogući način zadovoljava prava, potrebe i interese svih kategorija stanovništva, ne diskriminišući ni jednu.

10. Lični integritet

 • Funkcioner odbacuje delovanje pod pritiskom i korupciju, a javno ukazuje
  na takvo ponašanje ako ga primeti kod drugih funkcionera.
 • Funkcioner se angažuje na prevenciji korupcije, ukazivanjem na njenu
  štetnost, uzroke i načine sprečavanja, kao i podržavanjem i učešćem u uspostavljanju i sprovođenju antikorupcijskih mehanizama.
 • Funkcioner nikada ne daje prednosti privatnom interesu nad javnim, ne
  prihvata se dužnosti i poslova koji ga mogu dovesti u sukob interesa i izbegava svaki oblik ponašanja koji bi mogao da dovede do stvaranja utiska da
  postoji sukob interesa.

11. Ravnopravnost i nediskriminatornost

 • Funkcioner poštuje različitosti i nikoga ne diskriminiše prema bilo kom
  stvarnom ili pretpostavljenom ličnom svojstvu, ni urođenom ni stečenom.
 • Funkcioner se stara da usled različitosti ničija prava i slobode ne budu
  uskraćena, povređena ili ograničena.
 • Funkcioner prepoznaje prava i potrebe različitih kategorija stanovništva i stara se da usluge lokalne samouprave svima budu dostupne i pružene na odgovarajući način.
 • Funkcioner poštuje ravnopravnost žena i muškaraca, podržavajući i podstičući mere za puno ostvarivanje rodne ravnopravnosti.
 • Funkcioner se zalaže za očuvanje i razvoj kulturnih posebnosti, običaja,
  jezika i identiteta svih građana lokalne samouprave.

12. Poštovanje i učtivost

 • Funkcioner ukazuje poštovanje građanima, korisnicima usluga lokalne samouprave, zaposlenima u njoj, drugim funkcionerima i svima drugima sa
  kojima se ophodi, čineći to na učtiv i dostojanstven način.
 • Funkcioner svima sa kojima se ophodi posvećuje odgovarajuću pažnju i
  vreme, pružajući im blagovremene, tačne i potpune podatke, na učtiv i dostojanstven način.
Prati
Obavesti me o
guest

2 Komentara
Najnoviji
Najstariji Najviše glasova
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
Bivši član E.kodeksa
Bivši član E.kodeksa
1 godina pre

Bio sam član 2004 godine prvog Etičkog kodeksa.Koliko znam niko od političara nije poštovao etički kodeks, džabe smo postojali jer članove kodeksa predlažu partije a vuk vuka ne davi.

Ima ga, al ga ne koristi
Ima ga, al ga ne koristi
1 godina pre

Kako ga ne koriste? U nedostatku wc papira, cesto ga koriste.