Ovako je izgledao Program za demokratsku Srbiju DOS-a predložen građanima pre 5. oktobra

Konvencija DOS-a.09.2000. foto:Safar

BEOGRAD

Ovako je izgledao Program za demokratsku Srbiju DOS-a predložen građanima pre 5. oktobra.

O ovom programu su se tada izjašnjavali i građani.

Dvadeset godina posle je istorijska distanca sa koje može da se oceni šta je realizovano a šta zaboravljeno iz ovog programa posle preuzimanja lasti 5. oktobra 2000. godine.

Ovaj dokument je i dokaz gde je u tom trenutku bila Srbija i njeni građani i građanke.

Ovaj dokument su potpsiali svi poslanički kandidati DOS-a.

Program za demokratsku Srbiju

Kao građani Srbije a istovremeno i kao kandidati za narodne poslanike želimo da celokupnoj javnosti damo na znanje da kada budemo izabrani u Skupštinu nameravamo da ukinemo funkcionerske privilegije, prekinemo dosadašnji maćehinski odnos vlasti prema građanima i iz korena promenimo sadašnju neuspešnu državnu politiku.

Sa radikalnim promenama počećemo od sebe samih. Ovim dokumentom koji potpisujemo s punom odgovornošću, obavezujemo se da obnovimo poverenje građana u državu, iskorenimo korupciju u upravnim organima i javnim ustanovama, i zajedno krenemo u sveobuhvatne reforme sa ciljem ponovnog zauzimanja ravnopravnog mesta Srbije u zajednici evropskih država.

Građanima Srbije se na izborima pruža šansa da izmene sastav Skupštine i Vlade i spreče njihovo dalje neodgovorno, nezakonito i bahato raspolaganje narodnim novcem. Imamo priliku da zamenimo dosadašnje korumpirane političare pravim narodnim predstavnicima. Država ne sme više da bude zaštitnik neradnika i kriminalaca i paravan za lično bogaćenje državnih i partijskih funkcionera. Umesto toga, izgradićemo državu koja će štititi siromašne i davati snažan podstrek onima koji stvaraju i kadri su da iniciraju preduzetničke poduhvate, investiraju, štede, uče i uspešno razvijaju našu domovinu.

Građani, naša pobeda na saveznim izborima 2000. samo je prvi korak ka glavnom cilju – demokratizaciji i ekonomskom preporodu Srbije. Zbog toga se već sada obavezujemo na Program koji sadrži i one odluke i zakone koje ćemo doneti u interesu Srbije odmah po preuzimanju vlasti u Republici.

Prvi dan nove Skupštine

Mi, dolepotpisani poslanički kandidati, koji ćemo činiti parlamentarnu većinu, obavezujemo se da ćemo već prvog dana prvog zasedanja novoizabrane Skupštine izglasati sledećih deset akata u cilju vraćanja poverenja naroda u državu i njene organe:

PRVO, usvojićemo deklaraciju o hitnim pripremama za donošenje novog Ustava, radi otklanjanja postojećeg ustavnog haosa. Nova ustavna i zakonska rešenja biće usklađena sa savremenim pravnim i civilizacijskim standardima, posebno u sferi ljudskih sloboda, zaštite građanskih i manjinskih prava, parlamentarizma, odgovornosti vlasti i vladavine prava. Deklaracija će uvažiti potrebu za decentralizacijom države, sa posebnim osvrtom na regionalizaciju Srbije i afirmaciju autonomije Vojvodine i Kosova i Metohije. Istovremeno, propisaćemo zakonsku obavezu za sve nosioce vlasti da prestanu sa selektivnom i diskriminatornom primenom zakona. U formulisanju zakona i vođenju politike rukovodićemo se načelom da je građanima dozvoljeno sve što zakonom nije izričito zabranjeno, a da je vlasti i državi zabranjeno sve što zakonima nije izrekom propisano.

DRUGO, donećemo rezoluciju kojom se ukida sadašnja ekonomska i politička blokada Crne Gore, a najviši državni organi obavezuju da odmah otpočnu razgovore sa legitimno izabranim rukovodstvom Crne Gore o karakteru i funkcijama buduće državne zajednice Srbije i Crne Gore.

TREĆE, obavezaćemo buduću Vladu da odmah podnese program konkretnih mera Savetu bezbednosti UN-a kojim bi se omogućila dosledna primena Rezolucije 1244 o Kosovu, očuvao teritorijalni integritet i suverenitet Srbije, garantovala prava na miran i siguran život svim stanovnicima Kosova i podstakla njegova integracija u nove demokratske institucije zemlje. Posebno ćemo insistirati da se hitno reši pitanje otetih i ubijenih lica nakon dolaska KFOR-a.

ČETVRTO, donećemo zakon kojim ćemo smanjiti broj ministarstava barem za jednu trećinu, ukinuti sva ministarska mesta “bez portfelja” i ograničiti broj potpredsedničkih mesta na najviše tri. Istovremeno, usvojićemo odluku kojom se smanjuje broj skupštinskih odbora i komisija za jednu trećinu, a osoblje skupštinskih odbora i komisija takođe za jednu trećinu. Odluka će istovremeno obavezati sve skupštinske odbore i komisije na potpunu javnost u radu, bez izuzetaka.

PETO, donećemo zakon kojim se svim poslanicima i članovima Vlade zabranjuje gomilanje funkcija tokom trajanja mandata. Članovima Vlade biće izričito zabranjeno da tokom svog mandata upravljaju privrednim organizacijama (privatnim, društvenim ili državnim). Narodni poslanici i članovi Vlade imaće pravo na članstvo u samo jednom upravnom (nadzornom) odboru privrednih, sportskih, naučnih i drugih društvenih organizacija, ali bez prava na primanje ikakve nadoknade u bilo kom obliku za taj angažman. Svim članovima Vlade će biti zabranjeno da koriste službena prevozna sredstva, službena sredstva za rad i prateće državne službe van vremena obavljanja službenih funkcija.

ŠESTO, izglasaćemo rezoluciju kojom će se nova Vlada obavezati da u roku od sto dana stavi na uvid nadležnim skupštinskim odborima sve tajne policijske dosijee prikupljene o građanima bez njihovog znanja, osim u slučaju kada se radi o potrebama državnih organa za vođenje krivičnih postupaka u obračunu sa kriminalom. Dokumentacija specijalnih službi koja nema operativnu vrednost biće ustupljena na čuvanje državnim arhivima. Posebnim zakonom, u skladu sa evropskim standardima, biće uređen sistem službene evidencije podataka o građanima u vezi sa bezbednošću i odbranom zemlje. Nadležni skupštinski odbor vršiće redovnu političku kontrolu sprovođenja ovog zakona.

SEDMO, usvojićemo skupštinsku rezoluciju kojom će svi članovi Vlade i narodni poslanici biti obavezani da objave detaljan pregled svog imovinskog stanja i imovinskog stanja članova najuže porodice na dan stupanja na dužnost, kao i na dan napuštanja dužnosti. Narodni poslanici i članovi Vlade biće obavezni da javno evidentiraju poklone, novčane priloge i donacije primljene tokom trajanja mandata prilikom službenih poseta, službenih kontakata i obavljanja ostalih javnih funkcija.

OSMO, donećemo rezoluciju kojom se od Narodne skupštine Republike Srbije zahteva da odmah obustavi primenu onih zakona koji proizvode ogromnu društvenu štetu Srbiji i njenim građanima; da stavi van snage sadašnje zakone o informisanju i o univerzitetu, a umesto njih proglasi važećim prethodne zakone do donošenja novih; da ukine zakon o “oduzimanju neobrađenog zemljišta seljacima” i zakon o “predsedničkim privilegijama”; da obustavi primenu sadašnjeg zakona o privatizaciji do donošenja odgovarajućih izmena po hitnom postupku. Istovremeno, odmah će biti ukinuta taksa za izlazak iz zemlje.

DEVETO, odabraćemo jednu renomiranu, nezavisnu revizorsku kuću koja će biti zadužena da izvrši reviziju budžeta i obavi temeljan pregled finansijskog poslovanja Skupštine i Vlade tokom prethodnih mandata i da podatke o eventualnim nenamenskim izdacima, zloupotrebama, malverzacijama i prekomernim trošenjima učini javnim. Ova firma će istovremeno dati svoj predlog na osnovu koga će Skupština i Vlada usvojiti propise za sprovođenje maksimalne štednje u poslovanju ovih javnih institucija (racionalizacija voznog parka, reprezentacije, opremanja kabineta i ostalih službenih prostorija, itd.).

DESETO, Skupština će formirati nezavisnu komisiju eksperata koja će preispitati i obnarodovati sve relevantne dokumente i audio-video zapise koje je sadašnja vlast držala u tajnosti, a odnose se na vođenje unutrašnje i spoljne politike Srbije i Jugoslavije u periodu 1987–2000. godine, kao i sadržaj svih razgovora i pregovora visokih državnih funkcionera koji su predodredili sudbinu nacije u ovom razdoblju.

Prvih 100 dana nove Vlade

Obavezaćemo novu demokratsku Vladu da u prvih 100 dana svog mandata iznese na skupštinsku raspravu i na javnu debatu predloge ključnih sistemskih zakona. Svaki od dole navedenih zakonskih predloga biće u potpunosti usaglašen sa važećim zakonodavstvom Evropske unije, a sačiniće ga naši pravnici i ekonomisti, u saradnji sa ekspertima OEBS-a i drugih relevantnih međunarodnih organizacija. Skupštini će u naznačenom roku biti predloženi sledeći zakoni:

Paket reformskih ekonomskih zakona

Biće predloženi zakoni koji će omogućiti trenutnu reformu monetarnog sistema i početak reforme fiskalnog sistema, što podrazumeva i predlog zakona o uravnoteženom budžetu. Bitno će se izmeniti postojeći zakon o privatizaciji. Biće predložen zakon o socijalnom staranju i pomoći siromašnima. Izmeniće se zakon o spoljnoj trgovini, čime će se omogućiti znatno smanjenje i ujednačavanje carina.

Anti-korupcijski zakon

Ovim zakonom biće uvedene drakonske kazne za sve zloupotrebe i malverzacije sa državnim, društvenim i privatnim novcem i imovinom. Posebno će se sankcionisati one radnje koje su usmerene na ostvarivanje profita i drugih materijalnih koristi upotrebom javne funkcije. Biće doneta odluka o pristupanju “Grupi država za borbu protiv korupcije”. Ratifikovaće se krivično-pravna i građansko-pravna konvencija Saveta Evrope o korupciji. Polazeći od ovih konvencija, izvršiće se odgovarajuće promene u domaćem zakonodavstvu.

Zakoni o vojsci i policiji

Novim zakonima biće redefinisana sadašnja uloga vojske i policije. Njima će biti sprečena politička zloupotreba vojske i policije, i njihovo korišćenje kao sredstva represije i ograničavanja ustavnih sloboda i prava građana. Biće onemogućeno i oštro sankcionisano stvaranje bilo kakvih vidova paravojnih i parapolicijskih snaga.

Zakonom o odbrani i o Vojsci Jugoslavije izvršiće se temeljna reorganizacija i racionalizacija vojske, uz njenu profesionalizaciju, modernizaciju i izgradnju nove vojne doktrine. Vojska će imati obezbeđen stabilan materijalni položaj i izvore finansiranja.

Policija će biti pretvorena u visokostručnu državnu službu čiji će pripadnici biti osposobljeni za sprečavanje kriminala i efikasno otkrivanje počinilaca krivičnih dela, kao i za obezbeđenje lične i imovinske sigurnosti građana. Ovim zakonom biće uvedena parlamentarna kontrola nad radom policije, a posebno nad radom Službe državne bezbednosti. Zakon će predvideti i bitno poboljšanje materijalnog položaja policajaca, u skladu sa njihovom rastućom odgovornošću za bezbednost građana. Republičkim skupštinama će biti predloženo da iste promene ugrade u republičke zakone o policiji.

Zakon o sudovima i sudijama

Promenom Ustava i posebnim zakonom biće potpunije garantovana nezavisnost sudova. Biće izmenjen sistem predlaganja i izbora sudija. Kandidate za sudije i predsednike sudova utvrđivaće Visoki sudski savet čije će dve trećine činiti sudije najvišeg suda i istaknuti profesori prava, a jednu trećinu predstavnici Skupštine. Bez saglasnosti Visokog sudskog saveta, u skladu sa Ustavom, nijedan sudija neće moći da bude razrešen dužnosti. Zakonom će biti predviđena autonomija sudskog budžeta i bitno poboljšanje materijalnog položaja sudija. Republičkim skupštinama će biti predloženo da svoje zakonodavstvo usklade sa ovim principima.

Zakon o javnom tužilaštvu

Novim zakonom biće predviđen istovetan sistem predlaganja, izbora i razrešenja tužilaca i njihovih zamenika, kao i za sudije, u cilju reafirmisanja njihove samostalnosti i maksimalne emancipacije od sada prenaglašenog i direktnog uticaja političkih organa. Biće uspostavljena parlamentarna kontrola nad radom tužilaštva, posebno kada se radi o progonu počinilaca političkih krivičnih dela.

Krivični zakon i zakon o krivičnom postupku

Novim krivičnim zakonom biće, pre svega, ukinuta mogućnost za uvođenje verbalnog delikta i delikta mišljenja, kojima se umesto osnovnih vrednosti društva i države štite nosioci vlasti. Krivični zakon će biti zasnovan na opšteprihvaćenim pravnim standardima demokratskog društva.

Novim zakonom o krivičnom postupku biće uvedeni savremeni pravni standardi u ovoj oblasti. Osnovna pažnja biće posvećena zaštiti fizičkog i psihičkog integriteta čoveka i njegovog dostojanstva u krivičnom postupku. Ovim zakonom, u skladu sa Ustavom SRJ i međunarodnim pravnim standardima, biće ukinut policijski pritvor bez sudske odluke i uvedeno pravo pritvorenog lica na branioca od trenutka pritvaranja.

Zakon o javnom informisanju

Novim zakonom o javnom informisanju biće uređen način ostvarivanja ustavnih principa i međunarodnih standarda o slobodi štampe, o zabrani svih oblika cenzure i o pravima građana da slobodno iznose u javnost svoja mišljenja i uverenja, kao i da javno kritikuju rad državnih organa i funkcionera. O eventualnim povredama, prekoračenju ili zloupotrebi slobode štampe kojima se, suprotno Ustavu i zakonu, povređuju privatnost, dostojanstvo, čast i ugled građana, moći će, uz strogo poštovanje materijalnog i procesnog prava, da odlučuju samo redovni sudovi, a ne administrativni i prekršajni organi. Zakonom će biti uređena obaveza državnih medija da funkcionišu kao nestranačka javna glasila. Upravne odbore i direktore državnih medija biraće Skupština.

Zakon o Univerzitetu

Posebnom rezolucijom zahtevaće se od Narodne skupštine Republike Srbije donošenje novog zakona o univerzitetu. Univerzitet će dobiti punu autonomiju i ponovo postati institucija od presudnog značaja za razvoj Srbije. To podrazumeva izrazitu samostalnost u izboru nastavnog kadra i upravnih organa, u donošenju nastavnih planova i programa naučnih istraživanja i u raspolaganju finansijskim sredstvima. Izbor rektora, dekana, nastavnika i saradnika biće u isključivoj nadležnosti naučno-nastavnih veća fakulteta i instituta, u čiji sastav će ulaziti svi zaposleni nastavnici, saradnici i istraživači. Predstavnici Vlade će biti potpuno isključeni iz procesa odlučivanja na Univerzitetu i neće biti zastupljeni ni u jednom njegovom rukovodnom telu. Sve odluke sadašnjih politički postavljenih dekana koje su u prethodnom periodu donete prema odredbama postojećeg nakaradnog zakona, a vezane su za otpuštanje starih ili prijem novih nastavnika i saradnika, biće prema novom zakonu podvrgnute preispitivanju i verifikaciji od strane naučno-nastavnih veća fakulteta, prema standardnoj proceduri. Da bi se unapredio kvalitet nastave i rada na Univerzitetu, novim zakonom biće predviđeno značajno poboljšanje njegovog materijalnog položaja. Zakon će omogućiti široko povezivanje Univerziteta sa obrazovnim i istraživačkim ustanovama u svetu.

Zakon o lokalnoj samoupravi

Posebnom rezolucijom zahtevaće se od Narodne skupštine Republike Srbije donošenje novog zakona o lokalnoj samoupravi. Ovim zakonom će biti sprovedena naglašena decentralizacija vlasti. Biće sasvim precizno razgraničene nadležnosti republike i njenih organa od samoupravnih prava lokalnih zajednica i njihovih organa. Poslovi lokalnih zajednica biće obavljani potpuno autonomno u odnosu na organe državnih vlasti, u skladu sa Ustavom, što podrazumeva pravo nadležnih državnih organa na kontrolu njihove ustavnosti i zakonitosti. Novim zakonom biće uveden višetipski model opština, prema kome će veliki industrijski i kulturni centri imati širi stepen lokalne samouprave i obavljati širok krug poslova državnih organa, koje će im republika preneti zakonom. To se posebno odnosi na Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac i Prištinu. Novim zakonom biće garantovani stabilni izvori prihoda lokalnih zajednica, uz naglašen stepen autonomije u njihovom ubiranju i raspolaganju.

Paket izbornih zakona

Novim izbornim zakonom biće propisani evropski standardi i procedure za sprovođenje slobodnih i poštenih izbora, što će omogućiti razvoj parlamentarizma i društvenu kontrolu nad radom vlade i narodnih poslanika. Time će se obezbediti njihova laka smenjivost ukoliko ne deluju u interesu građana. Izborni sistem će se zasnivati na proporcionalnom modelu koji uspostavlja potpuni sklad između broja dobijenih glasova i broja osvojenih poslaničkih, odnosno odborničkih mandata. Zakonom će biti utvrđen sistem ažurnog i tačnog vođenja biračkih spiskova, jedinstvenih i kompjuterski obrađenih na nivou cele zemlje. Uspostaviće se adekvatan sistem kontrole štampanja glasačkih listića, ravnopravnost izbornih učesnika u predstavljanju svojih programa preko javnih glasila, efikasna kontrola zakonitosti glasanja i utvrđivanja rezultata izbora, kao i adekvatan način sudske kontrole izbornih procedura. Biće pripremljeni i novi zakoni o političkim strankama i o finansiranju političkih stranaka u skladu sa opšteprihvaćenim standardima u demokratskim društvima. Republičkim skupštinama će biti predloženo da svoje izborne zakone prilagode ovim principima.

Prva godina nove Vlade

Vraćanje Jugoslavije i Srbije u svet

 • uključivanje u sve relevantne međunarodne institucije, čime će biti obezbeđeno momentalno ukidanje svih sankcija, uključujući i tzv. spoljni zid sankcija
 • momentalno uključivanje Jugoslavije i Srbije u Pakt za stabilnost Jugoistočne Evropei pristup značajnim finansijskim sredstvima za rekonstrukciju i ekonomski oporavak zemlje, obezbeđenim putem regionalne donatorske konferencije
 • obnavljanje članstva u najvažnijim međunarodnim finansijskim organizacijama (MMF i Svetska banka), čime će našoj zemlji biti otvoren pristup svetskom tržištu kapitala i stvoreni uslovi za ozbiljna inostrana ulaganja, bez kojih je nemoguće izvršiti ekonomsku obnovu zemlje
 • brzo rešavanje pitanja sukcesije sa bivšim jugoslovenskim republikama i dobijanje odgovarajućih finansijskih sredstava po tom osnovu početak pregovora za pridruženo članstvo u Evropskoj uniji
 • ulazak u sve relevantne regionalne integracije i slobodna trgovina sa zemljama Jugoistočne Evrope
 • prilagođavanje privrednog zakonodavstva savremenim svetskim standardima

Radikalne ekonomske reforme

Uravnotežavanje državnog budžeta i početak fiskalne reforme

Povećanje javnih prihoda

 • značajno snižavanje poreskih stopa i eliminisanje izbegavanja u plaćanju poreza (uz niže poreske stope, ostvarivaće se veća masa poreskih prihoda)
 • povećanje javnih prihoda kroz legalizaciju prometa u sivoj ekonomiji
 • rast prihoda po osnovu naplate poreza na promet i akciza na proizvode koje je država danas namerno gurnula u zonu “crne ekonomije” (cigarete, kafa, benzin…)

Smanjenje javnih rashoda

 • demilitarizacija (eliminisanje rashoda koji su izazvani nepotrebnom zategnutošću odnosa naše zemlje sa međunarodnim okruženjem i onih koji su vezani za represiju nad građanima)
 • racionalizacija javne administracije kroz ukidanje nepotrebnih ministarstava, državnih privrednih komora i drugih vidova neefikasnog javnog trošenja; uvođenje novih prioriteta i stroge discipline u trošenju budžetskih sredstava (prioriteti: zdravstvo, obrazovanje, sudstvo, pomoć nezaposlenima, njihova prekvalifikacija i novo zapošljavanje, socijalna zaštita, kultura, penzioneri, podsticaji seljacima, reformisana policija)
 • radikalno i trenutno pojednostavljenje poreskog sistema (zasnivaće se na samo nekoliko poreskih stopa, za razliku od postojećeg sistema koji počiva na preko 250 poreskih oblika)
 • reforma poreske administracije i donošenje poreskog kodeksa
 • početak opsežne reforme poreskog sistema radi uvođenja poreza na dodatu vrednost
 • reforma upravljanja javnim rashodima, uključujući uvođenje Trezora i sistema javnih nabavki
 • uvođenje elemenata integrisanog informacionog sistema u fiskalnoj sferi kroz obezbeđivanje elektronskih registar kasa

Uvođenje stabilnog novca

 • varijanta 1: emitovanje nove domaće konvertibilne valute, uz prelazak na politiku fluktuirajućeg deviznog kursa (ukoliko se u startu iz inostranstva obezbede odgovarajuće devizne rezerve koje bi centralnoj banci omogućile odbranu kursa);
 • varijanta 2: uvođenje dvovalutnog monetarnog sistema, tj. legalizacija prometa u nemačkim markama

Obnova poverenja u finansijski sistem i reforma banaka

 • puna integracija bankarskog sistema u međunarodni finansijski sistem
 • početak reforme domaćih banaka i omogućavanje slobodnog upliva inostranim bankama sa visokom reputacijom
 • početak stvarnog vraćanja deviznog duga prema stanovništvu i obnavljanje domaće štednje
 • kreditiranje privrede i stanovništva
 • trenutno ukidanje administrativne prinude u formiranju kamatnih stopa, uz afirmisanje tržišnih kriterija

Finansijska podrška makroekonomskim reformama

 • fond za makroekonomsku stabilizaciju (stabilizacija valute i premošćavanje budžetskih teškoća)
 • direktna finansijska pomoć iz inostranstva (sredstva prikupljena na donatorskim konferencijama, krediti međunarodnih finansijskih institucija), čime bi na samom startu bio omogućen stabilan rad vlade u sprovođenju ekonomskih reformi
 • sredstva po osnovu direktnih inostranih investicija (prodaja državne imovine u procesu privatizacije)
 • sredstva po osnovu legalizacije sive ekonomije i aktiviranja domaće štednje, nakon legalizacije prometa deviza i reforme bankarskog sistema

Liberalizacija cena

 • postepeno ukidanje administrativne kontrole cena subvencionisanje siromašnih, kako bi se ublažile socijalne implikacije
 • liberalizacije cena (kontrolisanim cenama se danas nepotrebno štite sve kategorije stanovništa)

Reprogramiranje spoljnog duga

 • zahtev za odgovarajuće olakšice pri otplati dospelog duga
 • zahtev za delimičan otpis duga

Spoljnotrgovinska liberalizacija

 • ukidanje svih kontingenata na uvoz i izvoz robe (osim za poljoprivredu) i njihova zamena odgovarajućim carinskim stopama
 • značajno snižavanje nivoa carinskih stopa uz njihovo ujednačavanje i dobijanje odgovarajućih budžetskih kompenzacija od strane Evropske unije
 • obezbeđenje preferencijala za izvoz u Evropsku uniju
 • ukidanje svih ograničenja za trgovinu sa susednim zemljama
 • liberalizacija pravne i administrativne regulative izvoza i uvoza

Privatizacija

 • privatizacija mora biti obavljena relativno brzo, zbog ogromnog kašnjenja u odnosu na zemlje u tranziciji
 • privatizacija će biti obavezna
 • proces privatizacije mora biti transparentan
 • privatizacija će biti dominantno vršena kroz direktnu prodaju državne imovine, imajući u vidu ogroman iznos zatečenog javnog duga koji treba izmiriti
 • privatizacijom će biti stimulisan razvoj tržišta kapitala

Nova agrarna politika

 • polazeći od činjenice da je Srbija prirodno vezana za poljoprivredu, država će iz korena promeniti odnos prema seljacima i povratiti njihovo poverenje koje je izgubljeno nakon kršenja preuzetih obaveza od strane sadašnjeg režima (neizmirivanje dugova po osnovu preuzetih poljoprivrednih proizvoda)
 • ekonomsko stimulisanje agrarne proizvodnje, uz istovremenu adekvatnu zaštitu od nelojalne inostrane konkurencije
 • stabilan sistem garantovanih cena koji će u slučaju niskih tržišnih cena omogućiti adekvatnu kompenzaciju proizvođačima iz specijalno formiranog agrarnog budžeta
 • novi mehanizmi za kreditiranje poljoprivrede iz realnih izvora (krediti komercijalnih banaka, ulaganja organizacija iz oblasti prerade i prometa poljoprivrednih proizvoda, terminsko ugovaranje, robni fjučersi, program za osiguranje useva), koji će seljacima omogućiti nabavku moderne poljoprivredne mehanizacije i opreme, obnovu stočnog fonda i uvođenje novih tehnologija u proizvodnji

Obezbeđenje socijalne i zdravstvene sigurnosti građana

 • transformisanje i bitno jačanje fonda za dečju zaštitu, kako bi se ublažilo zabrinjavajuće opadanje nataliteta
 • najugroženije kategorije građana (izbeglice, nezaposleni, penzioneri, siromašni) moraju biti socijalno osigurane iz specijalnog fonda za premoščavanje budžetskih teškoća
 • fond će biti korišćen i za kratkoročno poboljšanje zdravstvenih usluga, do momenta dok se povećanjem društvenog proizvoda ne obezbede sopstvena budžetska sredstva za razvoj zdravstva, od čega presudno zavisi biološki opstanak i budući prosperitet nacije
 • ovaj jednogodišnji fond za premošćavanje budžetskih teškoća jednim delom će se formirati po osnovu prodaje državnog kapitala u zemlji, a najvećim delom od priloga stranih donatora i iz kredita međunarodnih finansijskih institucija
 • bez obezbeđivanja ovog fonda na samom početku mandata nove Vlade, privredna reforma nema nikakvih šansi za uspeh, jer bi socijalni i politički pritisci ubrzo postali neodrživi, što bi blokiralo normalan rad Vlade i rezultiralo javnim pozivom za odustajanje od reformi

Početak velikih investicija u infrastrukturu

 • obnova i modernizacija elektroenergetske infrastrukture
 • početak izgradnje magistralne mreže puteva, pruga, gasovoda i naftovoda
 • rehabilitacija mreže kanala i drugih vodotoka u ravničarskim krajevima zemlje
 • razvoj telekomunikacione mreže
 • realizacija najznačajniih lokalnih infrastrukturnih projekata
Prati
Obavesti me o
guest

1 Komentar
Najnoviji
Najstariji Najviše glasova
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
i uvek klecoviks na čelo priznato od srba
i uvek klecoviks na čelo priznato od srba
3 godine pre

Ne znam ja da je ikad Srbin pustio, priznao, dopustio da na čelo dođe kvalitet? A Vi? Stalno neki mediokritet. Ili uštva. Il ga opišu ko skroman je, pa kad taj iz opanak udje u cipelu, kuku si ga narodu. A bre, ludi li ste, Srbi moji, pa jel imate decu, pa kad budu najbolji u školu, pa najbolji na fakultet, pa lepo vaspitani, zar vam nije logično da su to ujedno i naši najbolji predstavnici. Kako to najgori, ili osrednji vam prijaju, njih puštate u vrh da vam kroje sudbinu. Ovaj klecoviks što je za govornicu, jedva i tu stoji, poštapajući se mikrofonom. Al budale Srbi mnogo vole da sažaljevaju, da odaju priznanje nigdepriznatima. Ne razumem. A posle se čudite što vam je tako kako vam je. Posle krivite majku sudbinu i ostale onozemaljske sile i nepravde. Uzmite se u pamet, za vaše dobro.