Izvršenje budžeta za prvih devet meseci 74 posto, usvojen novi rebalans

LESKOVAC

Na 67. sednici Gradskog veća Grada Leskovca najpre je razmatran izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu garda Leskovca za period od 1.1.2022. – 30.9.2022. godine koji je podnela Marija Milosavljević, šefica Odeljenja za finansije, koja je rekla da je u periodu januar-septembar 2022. godine budžet grada Leskovca raspolagao prihodima u visini od 4.088.808.538 dinara, što

predstavlja 74,2% planiranog obima za 2022. godinu, a što je za 25 % više u odnosu na raspoloživa sredstva na isti poredbeni period u 2021. godini.

„Tekući prihodi ostvareni su u visini od 3.397.332.003 dinara, što je 71,4% ostvarenja u odnosu na godišnji plan. Od tekućih prihoda najznačajniji su prihodi od poreza na dohodak koji su ostvareni u visini od 1.828.296.841 što je 73,8% od godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu godinu ostvareno je 14% više sredstava. Najveće učešće ostvaruje se od prihoda od poreza na zarade, a ostvareni prihod iznosi 1.513.413.132 dinara što je 72,1% od godišnjeg plana, a što je 11% više u odnosu na ostvarenje ovog prihoda u toku prethodne godine. U odnosu na prethodnu godinu ostvareni su veći prihodi od poreza na prihod od samostalne delatnosti i oni su ostvareni sa 202.033.895 dinara, što je 80,8% od plana, a to je 21% više u odnosu na isti period prošle godine. Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su sa 359.473.333 dinara, što je 69,1% od godišnjeg plana. Izvorni prihodi od poreza na imovinu fizičkih i pravnih lica ostvareni su u visini od 279.576.513 dinara. Prihodi od poreza na dobra i usluge ostvareni su u visini od

93.633.183 odnosno sa 55,7% od godišnjeg plana. Komunalna taksa na firmu ostvarena je sa 50.822.230 dinara, odnosno 72,6% u odnosu na godišnji plan. Transferi od drugih nivoa vlasti ostvareni su sa 69% od godišnjeg plana odnosno u iznosu od 778.706.415 dinara. Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 110.028.458 što je svega 73,5% od plana. Na ovakvo ostvarenja prihoda uticalo je ostvarenje prihoda od komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama u iznosu od 75.373.041 dinara. Prihodi od prodaje dobara i usluga ostvareni su sa 71% od godišnjeg plana, a prihodi od novčanih kazni ostvarili su se sa 79,5% od planiranog, odnosno 47.136.076 dinara, jer su se prihodi od penala u korist nivoa grada ostvarili sa 19.598.914 dinara zbog naplate bankarske garancije nesavesnih izvođača radova. Mešoviti i neodređeni prihodi ostvareni su sa 57.104.583 dinara. Primanja od prodaje nefinansijske imovine beleže ostvarenje od 98.505.700 dinara, odnosno 61,4% od planiranog.“

Milosavljevićeva je dodala da su rashodi od ukupno planiranih sredstava budžeta u 2022. godini u visini od 5.510.149.000, a da je u periodu od 01.01.-30.09. utrošeno je 3.192.838.669 dinara odnosno 57,9% od godišnjeg plana.

„Rashodi budžeta u ovoj 2022. godini realizovani su u skladu sa dinamikom ostvarenja prihoda budžeta grada i to prema prioritetima. Zakonom date obaveze i ovlašćenja grada bile su osnovni prioritet, a što je imalo za rezultat nesmetano funkcionisanje organa, organizacija i ustanova grada, a sa ciljem da se pruži adekvatna usluga građanima. Realizacija rashoda i izdataka budžetskih sredstava u 2022. godini po funkcionalnoj klasifikaciji je sledeće: u oblasti socijalne zaštite utrošeno je 160.491.868. dinara, odnosno 64,1% planiranog godišnjeg obima. Socijalna politika obuhvata troškove komesarijata za izbeglice, troškove prevoza pratiocima i deci sa posebnim potrebama, nabavke udžbenika za učenike lošeg materijalnog stanja, pomoć penzionerima, finansiranje Narodne kuhinje, Crvenog krsta, Centra za socijalni rad, paketi za novorođenu decu, troškovi vantelesne oplodnje, troškovi usluga personalnim asistentima.

U oblasti javnih usluga utrošeno je 1.037.796.821 dinara odnosno 72,3% od godišnjeg plana za ovu oblast, a u strukturi ukupnih rashoda učestvuju sa 32,5%. U oblast javnog reda i bezbednosti utrošeno je 16.264.929 odnosno 68% planiranih rashoda za ovu oblast i struktura ukupnih troškova njihovog učešća je 0,5%. U oblast ekonomskih poslova izršeno je 392.264.258 ili 38,2% od godišnjeg plana za ovu oblast, a u sturkturi ukupno izršenih rashoda učestvuju sa 12,3%. U oblasti zaštite životne sredine utrošeno je 236.194.933 ili 67,7% od planiranog. Sa učešćem od 7,4% od ukupnih troškova. Oblast poslovi stanovanja i zajednice – za ovu oblast utrošeno je 272.380.461 dinara ili 37,3% od planiranog. Učešće ovih troškova u ukupnim iznosi 8,5%. U oblasti primarne zdravstvene zaštite utrošeno je 67.477.141 dinara, odnosno 74,2% od plana. U strukturi ukupnih troškova učestvuju sa 2,1%. U oblasti rekreacija, sport, kultura i vere utrošeno je 473.276.765 dinara odnosno 62,6% od ukupnog plana i ovi rashodi učestvuju sa 14,8% u ukupnim rashodima. U oblast obrazovanja utrošeno je 536.691.493 dinara odnosno 63,2% od godišnjeg plana, a njihovo učešće u ukupnim rashodima je 16,8%. Sredstva na računu grada Leskovca na dan 30.09.2022. god iznosila su 895 miliona dinara.“

Gradonačelnik Goran Cvetanović je izrazio zahvalnost Odeljlenju za finansije i podsetio da je konsolidacija i stabilizacija budžeta počela pre tačno deset godina sa Daliborom Tričkovićem.

„Tada je dug bio preko dve milijarde. Tada se u budžet slivalo par miliona dinara dnevno s kojima smo pokušavali da pokrijemo dugovanja da regulišemo i rešimo. To su bila najteža vremena gde niste mogli da vidite prosperitet i budućnost, niti da sami sebi date energije da imater nadu. Tada je budžet bio 2,9 milijarde dinara, a budžet za ovu godinu je udvostručen, iznosi 5,5 milijardi, a u narednoj će biti 5,9 milijardi dinara. To dovoljno govori o onome što je urađeno u ovih deset godina. Energija i vreme u prvom mandatu su isključivo trošeni na vraćanje obaveza. I dandanas vraćamo obaveze za EPS u iznosu od 3,5 miliona mesečno, neke druge obaveze po pet miliona… To je neki iznos od 700-800.000 evra godišnje. Ono što me raduje je što ćemo do kraja tekuće godine većinski sa tim obavezama završiti. Budžet projektujemo na 5,9 milijardi jer je otvoreno novih 10.000 radnih mesta. Pri tome imajte u vidi da su neki pre nas otpustili 370 osoba i da smo milione evra platili odštetu, a da danas u lokalnoj samoupravi radi 700 uposlenika manje nego novembra 2012. godine, a produktivnost nam je mnogo veća. Mi danas imamo 850-950 miliona dinara na računu, što dovoljno govori o stabilnosti. Neki bi voleli da taj novac potroše kao što su ga nekad trošili u svoje vreme i ostavljali rupu od dve milijarde ili oni koji nisu ostavljali rupu u budžetu kao profesor Živković koji nijedan objekat u gradu nije uradio, nijedno drvo nije zasadio, klupu postavio, kada oni sada pričaju o nekoj perspektivi i budućnosti vi možete samo da kažete da dela govore i da ćemo nastaviti sa intenzivnim radom.“

. . . .U REBALANS

Većnicima su usvojili i predloženi rebalans budžeta za 2022. godinu, a po rečima Marije Milosavljević, šefice Odeljenja za finansije, razlog izrade ovog rebalansa je pre svega potreba za obezbeđivanjem dodatnih sredstava u budžetu grada, potrebnih za isplatu otpremnina zaposlenih kod javnih i javnokomunalnih preduzeća, kao i preusmeravanje određenih sredstava na ime novčanih kazni i penala po rešenju sudova, a sve u okviru već definisane visine prihoda i rashoda budžeta grada za tekuću 2022. godinu.

„Naime, zbog veoma visokog ostvarenja prihoda po osnovu poreza na zarade za prvih deset meseci tekuće godine, izvršena je korekcija i procena ovog prihoda za 54 miliona dinara više u odnosu na prethodno planirano. Namenski tekući transfer iz budžeta RS je smanjen za 60 miliona dinara, iz razloga što su ta sredstva namenjena za realizaciju projekta „Skladišno distributivni centar“, planirana u budžetu grada za 2023. godinu. U delu rashoda i izdataka, dostavljamo pregled potrebnih sredstava za otpremnine zaposlenih kod javnih i javno komunalnih preduzeća, koja će biti isplaćena na ime tekućih subvencija iz gradskog budžeta i to JP „Pijaca“ 25,2 miliona dinara, JKP „Vodovod“ 4,25 miliona dinara, JKP „Toplana“ 3,25 miliona dinara i JP „Dom“ 8,5 miliona dinara, što je ukupno 41,2 miliona dinara za ovu namenu. Takođe, kapitalne subvencije za JKP „Grdelica“ su uvećane za 3,2 miliona dinara, na ime izrade projektno tehničke dokumentacije za izradu projekta trase vodovodne mreže. Izvršena su i određena smanjenja na rashodnoj strani budžeta, među kojima su u komunalnim delatnostima, za izgradnju vodovodne mreže i kanalizacije izvršene uštede u iznosu od 12,3 miliona dinara, za već zaključene ugovore u postupku javne nabavke, gde je došlo do pomenute uštede u odnosu na planiranu nabavku za te namene. Kod saobraćajne infrastrukture, na osnovu preseka stanja za Grdski trg, izvršena je ušteda za 43,7 miliona dinara, iz razloga što je naplaćena bankarska garancija za neizvršenje građevinskih radova, pa samim tim je i planirani iznos za završetak radova korigovan za pomenuti iznos. Smanjen je i iznos od 60 miliona dinara namenjen za realizaciju projekta „Skladišno distributivni centar“, iz razloga što su ta sredstva planirana u budžetu grada za 2023.godinu. Izvršeno je i usklađivanje na rashodnoj strani kod Predškolske ustanove, u delu socijalna davanja zaposlenima, kao i kod materijala, dok su sopstvena sredstva neznatno povećana. Takođe, kod SRC Dubočice, uvećani su troškovi prevoza zaposlenih, materijal i sopstvena sredstva, dok su stalni troškovi smanjeni za skoro 12

miliona dinara. Na donošenje ovog rebalansa uticalo je racionalno usklađivanje rashodne strane budžeta sa očekivanim prihodima i usaglašavanje odobrenih aproprijacija sa realnim potrebama budžetskih korisnika, a sve u cilju da budžetski korisnici troškove funkcionisanja planiraju ekonomično i krajnje restriktivno.“

Milosavljevićeva je zaključila da se ovom izmenom i dopunom Odluke o budžetu grada vrše samo neophodne korekcije i usklađivanje kako na prihodnoj, tako i na rashodnoj strani budžeta.

U KOJIM SE SVE JAVNIM PREDUZEĆIMA SMANJUJE BROJ ZAPOSLENIH

Gradonačelnik Goran Cvetanović je prokometarisao predviđene subvencije za otpremnine javnih preduzeća i pitao šta se radi u slučaju pet radnika u SRC „Dubočica“ koji su se javili da sporazumno prekinu radni odnos uz otprmninu koja im sleduje po zakonu, s obzirom da se oni ne pojavljuju u ovom predlogu rebalansa.

„Kada smo preuzeli odgovornost u SRC „Dubočica“ je bilo 126 zaposlenih, a u ovom trenutku ih je 84. Mislim da je potreban suma za otpremninu tih pet radnika 2,5 miliona dinara, pa može i to da se doda.“

Milosavljevićeva je odgovorila da je u međuvremenu jedan radnik već napustio firmu uz otpremninu, dvoje je odustalo, a za ostala dva radnika ima dovoljno sredstava u budžetu, tako da nema potrebe za nekim korekcijama u tom slučaju.

POVEĆANJE POREZA NA IMOVINU

Usvojen je predlog Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadrata metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza za imovinu za 2023. godinu na teritoriji Grada Leskovca. Goran Pejić iz Odeljenja za finansije je rekao da na osnovu kupoprodajnih ugovora u prometu za odgovarajuće vrste nepokretnosti utvrđene su prosečne cene i u odnosu na ranije godine odstupanja su bila vrlo mala.

Većnici su usvojili i Godišnji izveštaj o radu Predškolske ustanove „Vukica Mitrović“ za radnu 2021/2022. godinu sa godišnjim planom za radnu 2022./2023. godinu. Marija Rakić, pomoćnica direktora, rekla je da je školska 2021./2022. godina završena sa 121 vaspitnom i dve bolničke grupe i 2506 dece, te da se vaspitno-obrazovni rad realizovao u 11 objekata.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare