Investicije EIB Global na Zapadnom Balkanu dostigle su 824 miliona evra u
2022. godini, zajedno sa 11,2 miliona evra bespovratnih sredstava

BEOGRAD


 EIB Global je tokom 2022. godine investirao 835,2 miliona evra u nove projekte na
Zapadnom Balkanu, sa ciljem da mobiliše gotovo 3,5 milijardi evra za nove
investicije, doprinoseći realizaciji Ekonomsko-investicionog plana
 Preko svog posebnog ogranka za poslove izvan EU – EIB Global banka EU je
povećala tehničku podršku za nove projekte energetske efikasnosti i obnovljive
energije
 Od 2020. godine, investicije Banke u regionu dostigle su 2,5 milijardi evra,
podržavajući održivu zelenu i digitalnu tranziciju lokalnih privreda
 Podrška za mala preduzeća, otvaranje novih radnih mesta i dekarbonizaciju i dalje
je među prioritetima EIB Grupacije, kao ključnog partnera privatnog sektora
Banka EU je 2022. godine preko svog ogranka namenjenog aktivnostima izvan Evropske unije – EIB
Global investirala 824 miliona evra širom Zapadnog Balkana u cilju ubrzanja održive povezanosti,
zaštite životne sredine, zelene tranzicije, digitalizacije i rasta privatnog sektora. Ovi projekti su
doprineli realizaciji Ekonomsko-investicionog plana Evropske unije za region, kao i inicijative Global
Gateway. Pored toga, Banka je mobilisala 11,2 miliona evra bespovratnih sredstava kako bi pokrenula
održive projekte urbanog razvoja, energetske efikasnosti i obnovljive energije. Najveći deo novih
investicija odnosi se na održivi, bezbedan i efikasan transport – projekte železničkog i vodnog
saobraćaja, koji u ukupnom prošlogodišnjem kreditiranju učestvuju sa 75%, nakon čega slede
investicije u mala i srednja preduzeća (MSP), zaštitu životne sredine i digitalizaciju.
Kao jedan od vodećih aktera Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF), EIB Global nastavio je
da realizuje investicije u partnerstvu sa Evropskom komisijom, međunarodnim finansijskim
institutcijama i partnerima sa Zapadnog Balkana. Ovaj pristup u okviru Tima Evrope omogućava
maksimalno iskorišćenje finansijskih sredstava koji su dostupni za neophodne investicije. Banka EU je
razvila i inovativne finansijske instrumente, uključujući kombinovanje kredita, garancija, savetodavnih
usluga i bespovratnih sredstava, u okviru Evropskog fonda za održivi razvoj plus (EFSD+), da bi
podržala investicije opština, proizvođača električne energije, MSP i loklanih banaka u energetiku,
povezanost i digitalni sektor.
Potpredsednica EIB Liljana Pavlova, zadužena za Zapadni Balkan, rekla je: „Uticaj našeg
finansiranja u regionu odražava posvećenost i istrajnost Grupacije EIB u podršci Zapadnom Balkanu
koja traje već više od 45 godina. U proteklih nekoliko godina, Evropa se suočavala sa međusobno
isprepletenim krizama koje su prouzrokovale velike društveno-ekonomske poremećaje. Istovremeno,
one su ubrzale zelenu i digitalnu tranziciju. Usled toga je EIB postao instrument kontraciklične
ekonomske politike u okviru inicijative Tim Evropa, kako b pomogao lokalnim privredama da se brže
oporave i prilagode infrastrukturu u cilju rešavanja kritičnih izazova koji su pred nama.”
EIB Global je od 2020. godine investirao 2,5 milijardi evra na Zapadnom Balkanu, pružajući direktnu i
konkretnu podršku zemljama, pomažući dugoročni prelazak na klimatski neutralnu, energetski
bezbednu i inkluzivnu privredu, uz istovremeno rešavanje hitnih posledica krize.

Public

 Ovom oznakom ne dovode se u pitanje stavovi o statusu i ona je u skladu sa rezolucijom SB UN 1244 i Mišljenjem MSP o
Deklaraciji o nezavisnosti Kosova
„Sada planiramo da povećamo svoje učešće u energetskom sektoru, tako što ćemo dati doprinos
paketu energetske podrške EU vrednom milijardu evra usvojenom u decembru 2022. godine,
projektima obnovljive energije, izgradnje i modernizacije energetske mreže i skladišnih objekata”,
istakla je potpredsednica Pavlova.
Pokretanje projekata sa povoljnim uticajem na klimu i projekata urbanog razvoja
Kao klimatska banka EU, preko 80% od ugovorenih 824 miliona evra u 2022. godini opredelili smo za
ekološki održive projekte i time direktno doprineli klimatskim merama. Između ostalog, sredstva
kredita omogućiće izgradnju železničke deonice Beograd–Niš na Koridoru X u Srbiji, obnovu
kosovskog dela evropskog železničkog koridora 10 i dalja unapređenja luka i infrastrukture vodnih
puteva duž reka Save i Dunava. U Severnoj Makedoniji EIB Global će obezbediti finansiranje
infrastrukture za vodosnabdevanje, otpadne vode i zaštitu od poplava u 80 opština. Kako bi se ubrzala
digitalizacija, dodatna sredstva su dodeljena za projekat „Povezane škole” u Srbiji.
Pored finansiranja, Banka je obezbedila 11,2 miliona evra bespovratnih sredstava za pripremu i
sprovođenje novih projekata. Tehnička pomoć EIB Global će u Bosni i Hercegovini omogućiti
izgradnju vetroelektrane snage 50 MW u regionu Travnika, ubrzavajući prelazak na obnovljive i
sigurne energetske resurse. U Albaniji Banka radi na projektu socijalnog stanovanja u glavnom gradu
te zemlje, kao i na izradi investicionih planova za oblasti Skadar i Lješ, u cilju pomoći boljoj
povezanosti, unapređenju kvaliteta životne sredine i turističke ponude. Na Kosovu* EIB Global
pomaže u unapređenju infrastrukture i standarda visokog obrazovanja.
„U okviru Tima Evropa, EIB Global podržava region u rešavanju pitanja urbanog razvoja i
infrastrukturnih potreba na finansijski održiv, socijalno inkluzivan i energetski efikasan način. Ta
bespovratna sredstva su dodatni dokaz naše posvećenosti jačanju energetski sigurnog i klimatski
neutralnog razvoja Zapadnog Balkana, njegovom usklađivanju sa standardima EU i borbi protiv
klimatskih promena”, izjavila je potpredsednica EIB Liljana Pavlova.
Ključni partner malih preduzeća u regionu
Doprinos oporavku privatnog sektora, njegovom rastu, otvaranju novih radnih mesta i dekarbonizaciji
takođe su bili u fokusu Grupacije EIB tokom prošle godine. U saradnji sa nacionalnim razvojnim
institucijama i poslovnim bankama, Banka je obezbedila 150 miliona evra u obliku kreditnih linija za
MSP kako bi im pomogla da održe likvidnost i realizuju investicione planove, tokom transformacije na
klimatski neutralniji, inkluzivni i digitalni model.
Ove godine je zvanično pokrenuta kreditna linija sa društvenim uticajem koja podstiče žensko
preduzetništvo i inkluzivne mogućnosti zapošljavanja širom regiona. Sredstva iz ovog zajma
namenjena su preduzećima koja planiraju da dugoročno zaposle ljudi iz osetljivih društvenih grupa.
Kao odgovor na aktuelnu energetsku krizu, EIB Global je razvio i namensku kreditnu liniju za projekte
u oblasti klime i energetske efikasnosti.
Konačno, Evropski investicioni fond, kao deo Grupacije EIB, pokrenuo je Garantnu liniju za otpornost
MSP u okviru WBEDIF programa, finansiranu sa 60 miliona evra, kako bi se omogućio pristup
finansiranju pod povoljnim uslovima za oko 4000 malih preduzeća u regionu. Očekuje se da će ta
garancija pokrenuti portfolio u vrednosti oko sedam puta većoj od dodeljenih sredstava – oko 400
miliona evra, i pružiti znatnu podršku lokalnim firmama u pristupu kreditima, povećanju njihove
otpornosti i jačanju kapaciteta, uz istovremeni napredak ka niskougljeničnoj privredi.
Osnovne informacije
O EIB
Evropska investiciona banka (EIB) je institucija dugoročnog kreditiranja Evropske unije, u vlasništvu
država članica EU. Ona dugoročna finansijska sredstva stavlja na raspolaganje za zdrave investicije,
da bi doprinela ostvarivanju ciljeva politike EU. Za više informacija, videti www.eib.org
O EIB Global:
EIB Global je specijalizovan ogranak posvećen povećanju uticaja međunarodnoih parterstva i
finansijranje. Organizovana je tako da podstakne snažna, usmerena partnerstva u okviru Tima
Evrope, zajedno sa drugim institucijama koje se bave finansiranjem razvoja, civilnim društvom i

Public

 Ovom oznakom ne dovode se u pitanje stavovi o statusu i ona je u skladu sa rezolucijom SB UN 1244 i Mišljenjem MSP o
Deklaraciji o nezavisnosti Kosova
spoljnim ekspertima. Preko EIB Global, Banka će povećati svoje lokalno prisustvo širom sveta, i
spajajući lokalne partnere, kompanije i institucije kroz naše kancelarije širom sveta..
O EIB na Zapadnom Balkanu
EIB je jedan od vodećih međunarodnih finansijera na Zapadnom Balkanu. Tokom perioda od 2009. do

 1. godine, Banka je finansirala projekte u regionu u iznosu od 10,3 milijarde evra. Pored toga što
  nastavlja da pruža podršku rekonstrukciji i unapređenju javne infrastrukture, EIB se od 2010. godine
  proširila na mnogo novih oblasti, uključujući zdravstvo, istraživanje i razvoj, obrazovanje i MSP. Za
  detaljne informacije o aktivnostima EIB na Zapadnom Balkanu, posetite sledeću stranicu:
  www.eib.org/en/publications/the-eib-in-the-western-balkans
  O EIF
  Evropski investicioni fond (EIF) deo je Grupacije Evropske investicione banke. Njegova glavna misija
  je podrška evropskim mikro, malim i srednjim preduzećima tako što im pomaže da dođu do sredstava
  za finansiranje. EIF projektuje i razvija inicijative za preduzetnički kapital i za ulaganja u rast, garancije
  i instrumente mikrofinansiranja koje su posebno usmerene na taj tržišni segment. U toj ulozi, EIF
  podstiče ostvarivanje ciljeva EU, kroz podršku inovacijama, istraživanju i razvoju, preduzetništvu, rastu
  i zapošljavanju. Za više informacija, videti https://www.eif.org
Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare