DRI: Grad Leskovac nije sproveo postupke javnih nabavki u skladu sa zakonom u vrednosti od 1,31 milijarde dinara

LESKOVAC

Grad Leskovac nije sproveo potupke javnih nabavki u skladu sa zakonom u vrednosti od 1,31 milijarde dinara, navela je u svom ” Izveštaju o reviziji pravilnosti poslovanja kod direktnih
korisnika budžetskih sredstava Grada Leskovca, u delu koji se odnosi na javne nabavke u 2021. i 2022. godini i rashode za zaposlene u 2022. godini “.

U Rezimeo otkrivenih nepravilnosti se, između ostalog, navodi da “direktni korisnici budžeta Grada Leskovca nisu u 2021. i 2022. godini planirali javne nabavke, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i internim aktima, jer Odeljenje za javne nabavke i korisnici nabavki u postupku planiranja nabavki, radnje istraživanja tržišta nisu u potpunosti evidentirali i dokumentovali (npr: nabavka
osnovnih životnih namirnica i dezinfekcionih sredstava, nabavka radova na poslovima
vodoprivrede za 2021. godinu) .

Državna revizorska institucija (DRI) kaže da “grad Leskovac u 2021. i 2022. godini nije sproveo postupke javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i to za osam postupaka javne nabavke vrednosti od 1,31 milijardi dinara sa PDV jer Konkursnom dokumentacijom u delu
kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta određeni su kriterijumi za
kvalitativan izbor privrednih subjekata koji ograničavaju konkurenciju i diskriminišu
ponuđače i koji nisu u logičkoj vezi sa predmetom nabavke i to:
u delu tehnički i stručni kapaciteti (3.3. Alati, pogonska ili tehnička oprema),
zahtevano je da ponuđač:

 • poseduje asfaltnu bazu u vlasništvu: za javnu nabavku broj 013-2/21 – Održavanje
  ulica, opštinskih i pojedinih nekategorisanih puteva na teritoriji grada Leskovca u
  letnjem periodu za 2021. godinu, za javnu nabavku broj 016-3/21 – Rekonstrukcija ulice
  Dimitrija Tucovića u Leskovcu sa pripadajućom infrastrukturom, za javnu nabavku broj
  020-3/22 – Izvođenje radova na rehabilitaciji kolovoza dela opštinskog puta OP 31
  Badince – Guberevac – M. Grabovnica i za javnu nabavku broj 050-3/22 – Izvođenje radova na
  rehabilitaciji kolovoza u ulici Devet Jugovića u Leskovcu,
 • poseduje u vlasništvu osam kamiona nosivosti minimalno 10 tona za javnu nabavku
  broj 018-3/21 – Utovar, transport i ugradnja strugane asfaltne mase na ulicama i putevima
  na teritoriji grada i za javnu nabavku broj 037-3/22 – Utovar, transport i ugradnja strugane
  asfaltne mase na ulicama i putevima na teritoriji grada,
 • poseduje na rastojanju manjem od 5km, mereno vazdušnom linijom od centra grada
  (semaforizovana raskrsnica ulica Bulevar oslobođenja i Koste Stamenkovića) punkt (bazu)
  za skladištenje soli i rizle za posipanje puteva koja može biti u vlasništvu ponuđača ili
  u zakupu, za javnu nabavku broj 054-2/21 – Održavanje ulica, opštinskih i pojedinih
  nekategorisanih puteva na teritoriji grada Leskovca u zimskom periodu za 2021. godinu;
  (2) u delu tehnički i stručni kapacitet (deo 4.2.Tehnička lica ili tela – izvođenje radova)
  zahtevano je da ponuđač raspolaže sa najmanje 350 izvršilaca od kojih 100 sposobnih za rad
  na visini za sve vreme izvršenja ugovora o javnoj nabavci, bez navođenja struke i
  kvalifikacije tih izvršilaca, za javnu nabavku broj 063-3/21 – Izvođenje radova na
  rekonstrukciji glavne zgrade Opšte bolnice II faza”.

Takođe, DRI navodi da je “grad Leskovac zaključenjem ugovora o javnoj nabavci preuzeo veće obaveze odnosu na odobrenu aproprijaciju na dan zaključenja ugovora, za tri ugovora u ukupnom iznosu od 7,07 miliona dinara i to: Zaključenjem Ugovora o nabavci radova na rekonstrukciji kotlarnice i izgradnji centralnog grejanja u OŠ „Milutin Smiljković“ Vinarce .

Državna revizorska institucija u delu koji se odnosi na ” Nepravilnosti koje je moguće otkloniti u roku od 90 dana vezane za izveštaj o reviziji pravilnosti poslovanja kod direktnih korisnika budžetskih sredstava Grada Leskovca, u delu koji se odnosi na javne nabavke u 2021. i 2022. godini i rashode za zaposlene u 2022. godini navodi da su ” 24.10.2022. godine, po sprovedenom postupku javne nabavke, broj 102-3/22, preuzete veće obaveze u odnosu na raspoloživu aproprijaciju – ekonomska klasifikacija 511000 – Zgrade
i građevinski objekti, funkcionalna klasifikacija 620 – Razvoj zajednice, pozicija 199,
razdeo 5, u iznosu od 377 hiljada dinara”.

Takođe, “zaključenjem ugovora za izvođenje građevinskih radova na energetskoj sanaciji OŠ „Bora
Stanković“ Bogojevce, izdvojeno odeljenje u Navalinu broj 2721-404/2022-11 od 31.10.2022.
godine po sprovedenom postupku javne nabavke broj 103-3/22, preuzete su obaveze u većem iznosu
u odnosu na raspoloživu aproprijaciju za 6,17 miliona dinara”.

DRI navodi i da je nabavka softvera za za elektronku upravu , po sprovedenom postupku javne nabavke,
plaćeno 528 hiljada dinara više.

ZA NOVOGODIŠNJE PAKETIĆE JEDNO NARUČILI A DRUGO DOBILI

DRI navodi da grad Leskovac ” u 2022. godini nije izvršavao ugovore o javnoj nabavci u skladu sa
Zakonom o javnim nabavkama, i to Ugovor o kupoprodaji novogodišnjih paketića za decu do
sedam godina broj 2948-404/2022-11 od 13.12.2022. godine, ugovorene vrednosti od 11,99
miliona dinara, koji je zaključen po sprovedenom postupku javne nabavke broj 115-1/2022,
nije izvršen u skladu sa uslovima koji su određeni u dokumentaciji o nabavci i izabranom
ponudom, jer postoji razlika u ponuđenim i isporučenim dobrima”.

Direktni korisnici budžeta Grada Leskovca u 2021. i 2022. godini nisu evidentirali
nabavke i izveštavali o sprovedenim nabavkama u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama
i to: izveštavanje o nabavkama iz člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama u 2021. i 2022.
godini nije izvršeno u tačnom iznosu, jer pojedine nabavke nisu evidentirane u tačnom
iznosu i nije izveštavano o nabavkama iz člana 12 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama za

2021. godinu za izvršenih 19 nabavki u ukupnom iznosu od 264 miliona dinara i za 2022.
godinu za izvršenih 19 nabavki u ukupnom iznosu od 285 miliona dinara, navodi DRI u ovom izveštaju.

Državna revizorska institucija navodi da je “Gradska uprava u 2022. godini preuzela obaveze bez sprovedenog postupka javne nabavke u ukupnom iznosu od 3,9 miliona dinara, a da nisu postojali razlozi za izuzeće od primene
Zakona o javnim nabavkama propisani članom 11-15 i 27 Zakona o javnim nabavkama
i to za poklone u iznosu od 2,32 miliona dinara i objavljivanje oglasa u
iznosu od 1,57 miliona dinara”.

BROJ ZAPOSLENIH NA PRIVREMENIM POSLOVIMA VEĆI OD DOZVOLJENOG

“Broj zaposlenih na određeno vreme i angažovanih po osnovu privremenih i povremenih
poslova kod direktnih korisnika je za osam lica, veći od dozvoljenog broja , navodi DRU.

DALI PLATU DIREKTORU ZA POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA A RADNO MESTO NE POSTOJI U SUSTEMATIZACIJI

U izveštaju se navodi i da su “direktni korisnici budžetskih sredstava nepravilno obračunali i isplatili plate i
dodatke i socijalne doprinose na teret poslodavca u ukupnom iznosu od 1,85 miliona
dinara i to:
(1) Sa aproprijacije Gradske uprave isplaćena je plata u iznosu od 1,22 miliona dinara i
socijalni doprinosi na teret poslodavca u iznosu od 197 hiljada dinara direktoru
Jedinice za implementaciju Projekta „Izgradnja centralnog postrojenja za prečišćavanje
otpadnih voda grada Leskovca i proširenja kanalizacione mreže“, primenom koeficijenta
za imenovano lice, a da radno mesto direktora Jedinice za implementaciju Projekta nije
sistematizovano Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj
upravi, Gradskom pravobranilaštvu i Službi za budžetsku inspekciju Grada Leskovca i
načelnik Gradske uprave nije doneo rešenje o imenovanju direktoru Jedinice za
implementaciju Projekta i nije odlučivao o pravima i dužnostima iz radnog odnosa
direktora.

VIŠEM REFERENTU-POČETNIKU DALI VEĆU PLATU
DRI navodi i da je “Višem referentu u Odeljenju za opštu upravu i zajedničke poslove primljenom u radni
odnos na neodređeno vreme počev od 7.3.2022. godine za mart mesec 2022. godine plata
obračunata i isplaćena primenom uvećane osnovice za 310,63 dinara po osnovu kvaliteta i
rezultata rada za zaposlene u organima i službama lokalne vlasti, za šta kao početniku za
prvi mesec rada nije bilo osnova, tako da je plata isplaćena u većem iznosu od tri hiljade
dinara bez osnova koji je u skladu sa zakonom.

PROBLEMATIČNA I PLATA ŠEFU ODELJENJA ZA KOMUNALNO-STAMBENE POSLOVE

DRI navodi da je “plata šefu Odeljenja za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i infrastrukturu
Gradske uprave Grada Leskovca sa zvanjem samostalni savetnik, za period od 1.1.2022.
godine do 13.10.2022. godine u iznosu od 368 hiljada dinara i socijalni doprinosi na teret
poslodavca bez osnova u iznosu od 59 hiljada dinara nije u skladu sa članom 133e Zakona o
zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, članom 9 stav 3
Zakona o zaposlenima u državnim organima i javnim službama i članom 5 Uredbe o
koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u
državnim organima i članom 56 stav 4 Zakona o budžetskom sistemu, jer šef Odeljenja za
komunalno-stambene poslove, saobraćaj i infrastrukturu Gradske uprave je napredovao na
navedeno radno mesto iako nije ispunjavao uslove zbog toga što nije imao dva puta
uzastopnu ocenu „ističe se“.

Ovo su samo neke od zamerki kršenja zakona na koje je DRI ukazao i zahtevao otklanjanje nepravilnosti u zakonskom roku. (kraj) LJS/SM

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare