Budzet Leskovca za narednu godinu skoro 6 milijarde

LESKOVAC

Na 66. sednici Gradskog veća Grada Leskovca razmatran je nacrt Odluke o budžetu Grada Leskovca za 2023. godinu. Marija Milosavljević, šefica odeljenja za finansije, rekla je da je budžet projektovan u iznosu od 5.955.612.000 dinara i veći je u odnosu na poslednju Odluku o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Leskovca za 2022. godinu za 445.463.000, odnosno za 8%.

„Planirani prihodi od poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke je 3.140.000.000 dinara (26% više nego u 2022. godini). Porez na zarade doneće 2.654.000.000 što je za 554 miliona više nego u 2022. Osnov za to je to ostvarenje u prva tri kvartala u 2022. godini, planirano povećanje zarada u javnom sektoru od 1. januara 2023. godine, kao i povećanje minimalne zarade na 230 dinara po radnom času. Ukupni prihodi iz poreza na imovinu projektovani su na nešto višem nivou u odnosu na 2022. godinu (66 miliona), s obzirom na ostvarenje u 2022. godini i situaciju na ttržištu nekretnina u Leskovcu i planirano je 586.000.000. Porez na dobra i usluge planiran je u iznosu od 146.500.000, što je za 21,5 miliona manje u odnosu na plan za 2022. godinu, a osnov za to je ostvarenje za prva tri kvartala u prošloj godini. Nenamenski transfer od Republike iznosi 896.973.000, dok je tekući nenamenski transfer planiran u iznosu od 125.063.000 dinara. Prihodi od imovine su planirani u iznosu od 88.600.000 dinara i manji je od onih u prošloj godini jer su tada naplaćena neka potreživanja iz ranijih godina. Prihodi od prodaje dobara i usluga doneće 122.876.000, a novčane kazne i oduzeta imovinska korist je projektovana u iznosu od 39.000.000 dinara. Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa gradova planirani su u iznosu od 48.000.000 dinara. U ovoj stavki prihodi će biti ostvarni na osnovu procenata od prodatih parking karata i kao i prihod na osnovu ugovora o obavljanju komunalnih delatnosti sa firomom PVV. Budžet će ostvariti prihod i od planirane prodaje pokretne imovine i zemljišta. Primanja od prodaje nepokretnosti planirana su u iznosu od 20 miliona, a 40 miliona od prodaje zemljišta koje je u vlasništvu grada. Preneta sredstva su planirana u iznosu od 540 miliona.“

Milosavljevićeva je rekla da su rashodi i izdaci u 2023. godini planirani u iznosu od 5.955.612.000 dinara.

„U ovoj strukturi rashodi za zaposlene učestvuju sa 25,2%, odnosno sa 1.502.330.000 dinara. Rashodi za korišćenje roba i usluga učestvuju sa 28,3%, odnosno 1.689.833.000 dinara. Subvencije imaju učešće od 5,5% (329 miliona), dotacije i transferi 9,9% (593,2 miliona), socijalna zaštita 3% (182,7 miliona), ostali rashodi 7,1% (423,3 miliona i tu spadaju, iumeđu ostalog i dotacije nevladinim organizacijama 221 miliona, kao i novčane kazne i penali po rešenju sudova 172 miliona). Izdaci za nabavku nefinansijske imovine učestvuju sa 19,9% u ukupnim rashodima, odnosno 1.183.198.000 dinara.“

Izdvojila je Milosavljevićeva i najznačajnije predviđene rashode i izdatke budžeta po namenama, odnosno funkciji, pa je rekla da je za oblast socijalne zaštite predviđeno 272 miliona dinara, za opšte javne usluge 1,3 milijarde, otplata javnog duga sa pripadajućom kamatom za uzeti kredit planira se u iznosu od 39 miliona, za gradsko javno pravobranilaštvo 27,5 miliona, subvencija poljoprivrednim proizvođačima 138 miliona, ulaganje u putnu infrastrukturu 755 miliona, za Turističku organizaciju Leskovca kao i za finansiranje Roštiljijade i Karnevala 107 miliona, za program podsticaja zapošljavanja preko Nacionalne službe za zapošljavanje 30 miliona, za održavanje javnih zelenih površina i funkcionisanje zoohigijenske službe 169 miliona, za izgradnju infrastrukturnih objekata za potrebe grada 484 miliona, za izgradnju vodovodne mreže i kanalizacije 197 miliona, za uličnu rasvetu 122 miliona, za zdravstvo 88 miliona, za sport 308 miliona, kulturu 480 miliona. Biće ulagano i u obrazovanje, za predškolsko 522 miliona, osnovno 303,5 miliona i srednje obrazovanje 191 milion, te za Centar za stručno usavršavanje u obrazovanju 23,5 miliona.

„Na osnovu programski urađenog budžeta za 2023. godinu sredstva su po programu raspoređena na sledeći način: za stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje planiran je 121 milion, komunalne delatnosi 651 milionm, lokalni ekonomski razvoj 89 miliona, razvoj turizma 137 miliona, poljoprivreda i ruralni razvoj 138 miliona, zaštita životne sredine 46 miliona, organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura 1,1 milijarda, predškolsko vaspitanje 522 miliona, osnovno obrazovanje 303,5 miliona, srednje obrazovanje 215 miliona, socijalna i dečija zaštita 272 miliona, zdravstvena zaštita 91,5 milion, razvoj kulture i informisanja 520 miliona, razvoj sporta i omladine 341 milion, opšte usluge lokalne samouprave 1,3 milijarde, politički sistem lokalne samouprave 73 miliona, teenergetska efikasnost i obnovljivi izvori energije 91 milion. Što se kapitalnih objekata tiče, izdvojila bih izgradnju severnog kraka vodovoda za šta je planirano 66,5 miliona, izgradnju kanalizacione mreže u 16 naseljenih mesta za 540 miliona, nadogradnju Doma kulture Roma sa 600.000 dinara, skladišno-distributivni centar 91 milion, rekonstrukcija dečjeg vrtića u Bratmilovcu 50 miliona, izgradnja dečjeg vrtića i MZ „Moša Pijade“ 73,5 miliona…“

Većnicima je podnet i Izveštaj o sprovedenom procesu javne rasprave o nacrtu Odluke o budžetu grada Leskovca za 2023. godinu. Proces javne rasprave trajao je od 8.-27.10.2022. godine, a u samom procesu je učestvovalo 85 građana. Tokom procesa prikupljeno je 70 upitnika, dok je na samoj javnoj raspravi bilo još devet predloga. Veoma mali broj upitnika sadržavao je izjašnjavanje o kapitalnim projektima koji se nalaze u nacrtu Odluke o budžetu za 2023. godinu, jer su svi bili mahom usmereni na predlaganje novih projekata. Najveći broj projekata od strane građana odnosio se na rekonstrukciju i izgranju ulica, rekonstrukciju objekata, obnovu ostalih objekata infrastrukture, kao i održavanje objekata kulture. Bilo je i predloga vezanih za socijalna davanja, razvoj turizma i sporta, zapošljavanja… Analizom upitnika ustanovljeno je da njihov broj iznosi 67, a prihvaćena su 32. Većina tih prihvaćenih predloga je već bila sadržana u nacrtu Odluke o budžetu. Predlozi koji nisu prihvaćeni su uzeeti za razmatranje za naredni budžetski period, s obzirom da se radi o predlozima/projektima za koje je potrebno izraditi projektno tehničku dokumentaciju, rešiti imovinsko pravne odnose ili obezbediti dodatno finansiranje.

Usvojena je konačna rang lista kranjih korisnika za sprovođenje mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji Grada Leskovca. Ukupno je konkurisalo 150 građana koji su ispunjavali sve uslove iz konkursa.

Većnici su se saglasili i sa Odlukom o dodlei jednokratne novčane pomoći redovnim učenicima osnovnih i srednjih škol iz materijalno ugroženih porodica sa područja grada Leskovca za školsku 2022./2023. godinu. Realizaciju ove odluke sprovešće Centar za socijalni rad u Leskovcu, koji je dužan da na osnovu spiska korisnika novčane socijalne pomoći i članova porodice dece školskog uzrasta, sačinjenog na osnovu važeće evidencije na dan donošenja ove odluke, sprovede proceduru isplate jednokratne novčane pomoći u iznosu od 6.000 dinara.


Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare