Odgovor Tanjе Obradović na izjave Tamare Milenković-Kerković

NIŠ

Одговорним уредницима:
Јужних вести-у вези са писаним текстом од 12.6.2023.године
N1 – усмена изјава од 16.6.2023
Југпресс – у вези са писаним текстом од 17.6. 2023.године
Због учесталих изјава од стране Проф. др Тамаре Миленковић-Керковић у медијима, на
јавној седници Комисије за планове као и у Скупштини РС, а на основу члана 83 Закона о
јавном информисању и медијима („Службени гласник РС, број 83/2014, 58/2015 и
12/2016)“ подносим овај демант.
Објављивањем изјава Проф. др Тамаре Миленковић-Керковић, које садрже низ
нетачних информација, и које су директним помињањем мог имена и презимена у
контексту тих неистинитих информација повредиле моје право на достојанство и углед,
захтевам да мој одговор у складу са законом објавите у целости.
Нису тачни наводи који су изнети у изјавама и то:
-Моја оставка, је мој лични чин моралности према самој себи. Ни на који начин није
изазвана било којим изјавама било кога, па ни професорке Миленковић-Керковић.
Дужност главног урбанисте обављала сам искључиво као обичан грађанин и представник
струке. Сада са ове дистанце, осећам задовољство, што сам имала прилику да се залажем
за веће учешће јавности у процесу израде планских докумената и за теме које су од
значаја за јавни интерес (јавни простори, зеленило, урбана мобилност, инфраструктура
итд.). Такве потезе је у многоме препознала и разумела шира стручна јавност, где се град
Ниш, често на јавним скуповима помиње као позитиван пример. Тако је град Ниш позван
и по први пут учествовао са презентацијом „Јавни простори“ на Светском урбаном
форуму (Катовице, јун 2022), презентовао добру праксу у делу транспарентности
(СКГО,фебруар 2023), добио прву награду за урбану мобилност (МГСИ,2022), увео имаоца
јавних овлашћења за зеленило и комунални отпад (ЈКП Медијана од јуна 2021), допунио
планске смернице за зеленило (повећан проценат зеленила, као и смерница 1 дрво-1
стан), организовао радионицу на тему атмосферске канализације (Светска банка, 2023),
организовано преко 40 састанака са имаоцима јавних овлашћења у циљу координације
услова и квалитетнијих планских решења (од априла 2022). Напред наведено је само део
онога што сам лично иницирала и што је заједно са тимом вредних и посвећених људи,
урађено у претходном периоду, и за све то постоје фотографије, записи и записници.
Наравно, постоји и део, нарочито стручне јавности којима такав начин рада није био
разумљив нити је одговарао, која деценијама егзистира на добро прорачунат начин
непроменљивости, бескорисном начину израде планова као форме, уз дистрибуцију
цртежа и текста, без уважавања реалности која нас окружује и без бриге шта се у простору
заиста дешава. Да закључим, оставка је мој лични чин, изазван искључиво мојим
сагледавањем целокупне ситуације. Имајући све напред наведено у виду, као и увидом
у документ који је предат (Оставка), рачунајући време које је потребно да се иста напише
и преда, може се недвосмислено закључити да иста није изазвана као реакција на
прозивке у току јавне седнице. (Прилог1);
-Поступак израде Трећих измена генералног урбанистичког плана (донет 2021 године), је
вођен у складу са Законом и подзаконским актима, формално али и суштински, и по први
пут је у Нишу уведено хијерахијско планирање, што значи да истим нису дефинисана
правила грађења и тиме дато директно право грађења (где нижи плански документи
само преписују правила). Самим тим је омогућена већа транспарентност и
партиципативност у даљим корацима разраде. Истим документом је по први пут дата
обавеза да нижи плански документи и разраде имају обавезу израде различитих
анализа: имовинско-правне, економске, саобраћајне, анализу капацитета објеката јавне
намене, обавезу израде архитектонског концепта као и обавезујућу намену (површине и
објекти јавне намене) итд. , што све заједно отежава процес будућим инвеститорима, али
уједно пружа јаснију слику и могућност учешћа свих актера у тим процесима. Ти процеси
и даље трају и сваки корак треба са пажњом посматрати и дефинисати добре смернице
и правила грађења (Прилог 2),
-Зоне мешовите намене које су дефинисане трећим изменама ГУП-а, су само дале
могућност (не и право) за дефинисање изградње високих објеката. Право изградње се
одређује тек након преиспитивања могућности такве изградње кроз процес израде
планова детаљне регулације или урбанистичког пројекта и провером свих фактора.
Овакве зоне су ГУП-ом одређене на више локација на којима има много различитих
власника, тако да су тврдње и пласирање информација о изменама за потребе једног
предузећа апсолутно нетачне (Прилог 3),
-За све поступке измене планова генералне регулације, а рађених на основу трећих
измена ГУП-а, постоји извештај урбанистичке инспекције о вођеном поступку, као и
закључак да су исти у складу са Законом (Прилог 4)
-Изменама планова генералних регулација, а на основу трећих измена ГУП-а, нису
укинуте јавне намене дефинисане претходним ГУП-ом, Напротив даје се обаезујућа
смерница да се на том простору дефинишу кроз нижу планску разраду површине јавне
намене и објекти јавне намене. (Прилог 5)

 • Измена, односно укидање А.1.5. намене као јавне површине (већи део простора на
  подручју локације „Стара Циглана“) је извршено 2018. године другим изменама и
  допунама Генералног урбанистичког плана (“Сл.лист Града Ниша”, бр.26/2018). Увођење
  мешовите намене, кроз обавезујућу смерницу за површине и објекте јавне намене,
  Трећим изменама ГУП-а, чини покушај да се та јавна намена (површина и/или објекти
  јавне намене) плански увећа на том простору и да се иста реализује (Прилог 6).
  -Изградња која се тренутно одвија на локацији „Стара Циглана“ је изградња за коју је
  инвеститор исходовао документацију по плану генералне регулације из 2013-те године,
  који је важио у периоду издавања (План генералне регулације подручја ГО Палилуладруга фаза („Службени лист Града Ниша“, број 73/2013 и 118/18) и правилима који су тим
  планом прописана, а не на основу планских докумената који су сада тренутно у изради.
  (Прилог 7)
  На крају, не мање важно од самог демантовања нетачних информација, јесте
  информисање јавности, да већина онога што се сада види у простору је производ
  планирања, планских докумената и донетих одлука од пре пет, десет па и петнаест
  година, док је занемаривање синхронизације изградње и развоја инфраструктуре
  вишедеценијски процес.
  Тања Обрадовић
  У Нишу, дана 22.6.2023.године
Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare